ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методична робота

 
Педагогічна праця - це творчість, наближена до наукового дослідження.                                            В.О.Сухомлинський

Методична робота з педагогічними працівниками навчального закладу спрямована на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає індивідуальну та колективну діяльність щодо впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду.

    Єдина методична тема, над якою працює колектив Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 у 2019/2020 навчальному році:  "Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя" ІV етап.

 

 Основні напрями в роботі над методичною проблемою:

 • вивчення нормативно-правової бази; оволодіння методологічними й теоретичними основами відповідної галузі науки (за фахом), сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методикою викладання предмета, забезпечення рівня освіти відповідно до державних вимог і стандартів;
 • вивчення та використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ефективного педагогічного досвіду; розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів; впровадження результатів наукових досліджень, які сприяють індивідуальному розвитку кожної дитини;
 • вивчення й аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їх вихованості; виявлення труднощів у засвоєнні програмного матеріалу, запровадження сучасних методичних виявлень обдарованих дітей;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;
 • апробація та введення нових освітніх технологій і систем;
 • всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості новими педагогічними технологіями;
 • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • забезпечення якісного впровадження системи спеціалізованої підготовки у профільних класах, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання та наступність між загальною і професійною освітою та вищою школою.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:
- Методична рада;
- МО учителів початкових класів (кер. Шевченко І.В);
- МО учителів природничо-математичного циклу (кер. Кобзиста М.В...);
- МО учителів суспільно-гуманітарного циклу (кер. Триполка  О.В..);
- МО класних керівників (кер. Кур'янова С.О.)

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:
- результати навчально-виховної роботи:
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
- аналіз стану викладання предметів:
- стан виконання навчальних планів і програм;
- використання інноваційних технологій, їх ефективність;
- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;
- стан позакласної роботи вчителів з предметів;
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
- аналіз роботи за рік та перспективне планування.

Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

1) Самоосвіта педагогічних працівників ;
2) Атестація і творчі звіти педагогів :
3) Курси підвищення кваліфікації вчителів ;
4) Семінари-практикуми (районні та шкільні);
5) Конкурс "Учитель року”;
6) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
7) Участь у роботі предметних декад, методичних нарад;
8) Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів та МАН;
9) Поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально- виховної роботи.
10). Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів.

 

Основна мета методичної роботи – підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

 

Завдання методичної служби школи:
– організація неперервного вдосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;
– проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду;
– робота з обдарованими дітьми, підготовку до ефективної участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, конкурсів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН України;
– сприяння видавничій діяльності вчителів;
– інформаційне забезпечення педагогічних працівників із проблем освіти, педагогіки, психології, науки і ефективного педагогічного досвіду;
– упровадження інноваційних технологій у роботу педагогів школи;

 

– підвищення ролі ШМО у безперервній освіті педагогів.
 
 
Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1
ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,
тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]
код ЄДРПОУ 24333120
 
НАКАЗ
30.08.2019                                                      № 150
Про організацію методичної роботи в школі
в 2019/2020 навчальному році
На підставі Положення про методичну роботу з кадрами в установах освіти України та Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти, затверджених МОН України від 03.07.2002р. за № 1/9-318
НАКАЗУЮ:
1. Методичну роботу у 2019/2020 навчальному році спрямувати на вирішення проблеми: «Упровадження  Державних  стандартів  початкової, базової  і  повної   загальної  середньої  освіти   шляхом  підвищення  професійної  компетентності  вчителя»».
2. Безпосереднє керівництво методичною роботою покласти на методичну раду школи.
До складу методичної ради включити:
Захарова Т.В.. -голова ради ;
Шевченко  І.В., Кобзисту  М.В.,Триполку  О.В., Черкашину  Т.С.
3. Методичну роботу проводити на базі методичного кабінету школи.
Завідувачем методичного кабінету призначити Захарову Т.В.. –заступника директора з навчально-виховної роботи.
4. Методичну роботу у 2019/2020 навчальному році організувати за такими формами:
4.1. Колективні форми роботи
- методичні об’єднання;
- семінар з проблеми школи;
- творча група;
-педагогічна виставка;
-конкурси «Учитель року-2020» та «Класний керівник -2020»;
-методичні оперативні наради;
-науково-теоретична конференція.
Індивідуальні форми роботи:
- консультації;
- взаємовідвідування уроків і позакласних заходів;
- самоосвіта;
- наставництво.
4.2.Затвердити методичні об’єднання школи:
- вчителів початкових класів (керівник евченко  І.В)
- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Триполка  О.В.)
- вчителів природничо-математичного циклу (керівник Кобзиста  М.В..);
- класних керівників (керівник Кур’янова  С.О..).
5. Створити та забезпечити роботу творчої групи з проблеми «Дотримання наступності в навчання учнів 4 та 5 класів як важлива передумова успішності учнів основної школи». (керівник Біда  О.С..)
6. Керівникам методичних об’єднань та творчої групи до 12 вересня 2018 року завершити планування роботи методичних об’єднань та творчої групи на навчальний рік.
7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи:
7.1. Протягом вересня 2018 року визначити з кожним вчителем за його згодою зміст і форми роботи над проблемою школи.
7.2. Організувати методичну роботу з вчителями, які проходять чергову атестацію та визначити форми творчих звітів для вчителів, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії.
7.3. До 12 вересня 2018 року скласти графік проведення відкритих уроків.
7.4. До 11 вересня 2018 року подати на погодження директору школи план роботи методичного кабінету.
7.5. З метою забезпечення виконання методичної проблеми школи, оволодіння вчителями інноваційними технологіями забезпечити роботу семінару «Модель ефективного сучасного уроку».
7.6. План роботи семінару погодити з методичною радою школи до 09 вересня 2018 року.
8. Заступнику директора з виховної роботи  Захаровій  Т.В.. разом з радою школи визначитися щодо вивчення досвіду роботи одного з класних керівників школи.
9. Створити умови для проходження у 2019/2020 чальному році курсової перепідготовки вчителів школи.
 
 
                 Директор школи                       Т.С.Черкашина 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИ ЗАСІДАНЬ

 педагогічної  ради , методичної  ради 

Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Первомайського міської ради Харківської області

на 2019/2020навчальний рік

Мета:забезпечити вчителям школи умови для підвищення фахової майстерності, що сприятиме подальшому всебічному розвитку школярів, вдосконаленню навчально-виховного процессу та задоволенню потреб населення у здобутті якісної освіти.
Провести педради
1. Про підсумки діяльності навчального закладу у 2018/2019 навчальному році  та завдання педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік
2. Стимулювання  позитивного  ставлення  учнів  до навчання, створення  умов  для  ефективної  мотивації
3. Творче  використання  прогресивних  технологій  навчання  та  сучасних  прийомів  педагогічної  техніки  у  процесі  викладання навчальних  предметів.
4.Удосконалення  уроку  як  засіб  розвитку  творчості  вчителя  та  учня. (Звіти вчителів, які атестуються в поточному році)
4. Портфоліо шкільного методичного об’єднання. Підсумки роботи за 2019/2020 навчальний рік
Провести малі педради
1. Адаптація учнів 1-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини  
2. Адаптація учнів 5-х класів та створення умов для розвитку індивідуальних здібностей дитини  
Провести методичні заходи
1.Семінар-практикум “Ведення шкільної документації відповідно до нормативних вимог”
2.Семінар-практикум «Система роботи педагогічного колективу щодо усунення проблем адаптації п’ятикласникіа в умовах переходу з початкової до основної школи»
3. Семінар-практикум «Система пошуку, розвитку і підтримки  обдарованих дітей»
4. Методичний тиждень
 

 

 

 

 

ЦИКЛОГРАМА

 організації методичної роботи
Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Первомайської міської ради Харківської області  
на 2019/2020 навчальний рік

1. Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плану управління освіти  і планом курсової перепідготовки
2. Організувати курсову перепідготовку вчителів у 2019/2020 навчальний рік
3. Скласти план атестації на 2019/2020 роки
4. Скласти і затвердити склад атестаційної комісії
5. Скласти і затвердити графік атестації вчителів
6. Скласти та затвердити план роботи  робочої групи з питань атестації педпрацівників школі у 2019/2020 н.р.

 

7.Скласти графік відкритих уроків та організувати їх проведення та відвідування
8.Організувати відвідування уроків вчителів району
9.Організувати проведення      відкритих уроків вчителями, що атестуються
10. Провести методичний 
тиждень
11. Організація методичного  супроводу  роботи  вчителів - предметників  12  класу з питань  підготовки  учнів  до  ЗНО
12.Провести предметні тижні за таким графіком:
1. Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плану Управління освіти  і планом курсової перепідготовки

Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

2. Організувати курсову перепідготовку вчителів у 2019/2020 навчальний рік
3. Скласти план атестації на 2018-2022 роки
4. Скласти і затвердити склад атестаційної комісії
5. Скласти і затвердити графік атестації вчителів
6. Скласти та затвердити план роботи  робочої групи з питань атестації педпрацівників школі у 2019/2020 навчальному  році
7. Скласти графік відкритих уроків та організувати їх проведення та відвідування
8. Організувати відвідування колективних форм методичної роботи міста
9.Організувати проведення  відкритих уроків вчителями, що атестуються
10. Провести методичний тиждень
 

 

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію методичної роботи

Державні стандарти. Нова українська школа
! Постанова КМУ від 21.02.2017 №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“ (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».
! Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
! Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
! Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».
________________________________________
Освітні та навчальні програми
! Освітня програма Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 на 2018 -2019 н.р.
! Додаток. Робочий навчальний план на 2018 - 2019 н.р.
! Додаток. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
! Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти».
 
! Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня 5-9 класи
! Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня 2-4 класи
! Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 11 класи
! Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня 10 класи
Наказ МОН № 1081 від 21.07.2017 року Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)
________________________________________
Викладання навчальних предметів
! Лист МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року "Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році"
! Лист ІМЗО № 22.1/10-2573 від 19.07.18 року Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік
Лист МОН № 1/9-364 від 12.07.16 року "Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році"
! Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-503 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”
________________________________________
Початкова школа
! Наказ Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»
! Наказ МОН від 23.03.2018 № 283 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи"
! Наказ МОН № 1021 від 13.07.2017 року Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня
! Лист МОН № 1/9-190 від 02.04.18 року Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи
Наказ МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ УМІННЯ ТА НАВИЧКИ
! Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
Наказ МОН № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Основна, старша школа
Наказ МОН № 804 від 07 червня 2017 року Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 5-9 класів
! НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ для 10-11 класів
Наказ МОН від 14.07.2016 №826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»
! Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою
Лист МОН від 29.10.2007 N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Наказ МОН від 21.08. 2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (5-10 класи)
Наказ МОН від 13 квітня 2011 року №329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (11 класи)
________________________________________
Ведення документації
Наказ МОН від 03.06.2008 №_496 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"
Наказ МОН від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Наказ МОН № 240 від 23 черня 2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів», відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655.
Наказ МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ст. усіх форм власності".
Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580).
________________________________________
Робота з обдарованими учнями
! Наказ МОН № 554 від 31.05.2018 року Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році
! Наказ МОН України №849 від 02.08.2018 “Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році”
________________________________________
Навчальні кабінети
Наказ МОН України від 13.02.2018 №137«Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи».
Наказ МОН №601 від 20 липня 2004 року "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів".
Наказ МОН від 09 грудня 2009 р. №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів".
Наказ МОН від 14 грудня 2012 № 1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів".
Наказ МОН від 22.06.2016 №704 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"
НОВЕ! Наказ МОН від 26.06.2017 року № 709 Про визнання такими, що втратили чинність,Державні санітарні правила та норми «Влаштуванняі обладнання кабінетів комп'ютерної технікив навчальних закладах та режим праці учнівна персональних комп'ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.
! Наказ Мінсоцполітики № 207 від 14.02.2018 року Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями
________________________________________
Виховання
Наказ МОН № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;
Наказ МОНвід 07 вересня 2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».
Лист МОН 1/9-413 від 27.07.17 року Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році
Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 “Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”
Наказ МОН № 768 від 16 липня 2015 року "Про національно-патріотичне виховання в системі освіти"
Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України та науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»
Соціально-психологічна служба
! Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України"
! Лист МОН № 1/9-487 від 07.08.2018 року Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018/19 н.р.
! Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти
! Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству"

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»

 Ст. 27 “Атестація педагогічних кадрів”

 Ст. 37 «Повноваження органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти»

Організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інформаційне забезпечення загальної середньої освіти;

  Ст. 38 «Повноваження загальноосвітнього навчального закладу»

Створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення НВП

 Ст. 39 «Управління та громадське самоврядування загальноосвітнього  навчального закладу»

У загальноосвітніх навчальних закладах функціонують методичні об'єднання, що охоплюють учасників  НВП

Ст. 41 «Завдання науково-методичного забезпечення системи

загальної середньої освіти»

Ст. 42 «Здійснення  науково-методичного забезпечення системи

загальної середньої освіти»

 

Нормативно – правові документи, які регулюють організацію методичної роботи з педагогічними кадрами

 

 • Закон України “Про мови в Українській РСР”
 • Витяг із закону України “Про загальну середню освіту”, “Про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами та навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів (ст.4, ст. 27, ст. 37, ст. 38, ст. 39, ст. 41, ст. 42, ст. 44.)”
 • Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”
 •  Закон України № 2442–VІ Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу
 • Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності
 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
 • Положення про районний (міський) методичний кабінет. Затверджено Наказом Міносвіти України № 72 від 18.03.1997 р.
 • Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними      працівниками в дошкільних, загальноосвітніх, середніх та позашкільних закладах освіти. Затверджено науково-методичною  комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства      Міністерства освіти України від 27.11.1997р  № 6.
 • Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти. Затверджено наказом Міністерства України від 28.10.1997 р. № 385.
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності.
 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
 • Закон України від 04.07.2002 р. №40-ІV „ Про інноваційну діяльність ”,
 • Наказ МОН України від 07.11.2000 р. №522 „ Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності ”,
 • Наказ МОН України від 20.02.2002 р. №114 „ Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад ”,
 • Наказ ГУОН від 21.04.2006 року №217 „ Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській області ” .

Пріоритетні завдання методичної роботи:

                     1.Забезпечення умов підвищення професійної компетентності  педпрацівників шляхом упровадження

                        інноваційних технологій та ЕПД.

2.Підготовка вчителів до пошукової діяльності, залучення їх до науково-дослідницької та експериментальної діяльності.
3.Надання реальної дієвої допомоги учителям у процесі розвитку їхньої майстерності.
4.Подолання утруднень  і стимулювання досягнень учителів у професійній діяльності.
5.Активізація самоосвітньої діяльності педагогів з метою вдосконалення майстерності з питання “Оволодіння активними та інтерактивними формами навчання ”.

Концепція загальної середньої освіти

 

                     І. Управління  загальноосвітньою школою

                     II. Підготовка вчителя і його професійне вдосконалення

 

Алгоритм реалізації науково-методичної проблеми

 

1.Діагностування педколективу.
2.Затвердження напрямків роботи педколективу на педраді у серпні.
3.Видання наказу “Про організацію  науково-методичної роботи ”.
4.Розподіл обов`язків між  адміністрацією щодо забезпечення і методичного супроводу вирішення проблеми.
5.Організація діяльності педколективу протягом навчального року (творчі групи, тренінги, конференції)
6.Аналіз проміжних результатів за І семестр (методоб`єднання, засідання методичної ради)
7.Обмін набутим досвідом з колегами (відкриті уроки, презентації)
8.Рейтинг вчителів, класних керівників
9.Узагальнення набутого досвіду, розробка методичних рекомендацій.

 

План  проведення засідань предметних методичних об’єднань

Тематика засідання

Відповідальні

Дата

Відмітка  про виконання

I

Про виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи  на 2015/2016 навчальний рік.

Про аналіз навчальних програм, підручників на 2016/2017 навчальний рік.

Про опрацювання інструктивно-методичних матеріалів, про викладання базових предметів, ведення  шкільної документації у 2013/2014 навчальному році. Розгляд  програмно-методичного забезпечення варіативної складової навчального плану, організація роботи з підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання випускників.

Про розгляд календарно – тематичного планування.

5.  Про розподіл доручень між членами методичного об’єднання . Узгодження методичних проблем. Вибір керівників методичних об’єднань.

керівники, члени методичних об’єднань

Серпень 

 

II

Про інноваційні технології на уроках  в умовах впровадження компетентнісного підходу до організації навчання.

Про роботу зі здібними та обдарованими дітьми. Підготовча робота до участі у II і III  турах Всеукраїнських олімпіад, МАН, турнірах,  конкурсах.

Про атестацію педпрацівників,  виконання плану проходження курсів підвищення кваліфікації.

Керівники методичних об’єднань

 

 

 

 

 

Жовтень

 

III

Про хід виконання плану відкритих уроків, взаємовідвідування.

Про зміцнення матеріально-технічної бази  навчальних кабінетів, підготовку дидактичного, роздаткового матеріалів.

Про хід атестації педпрацівників й курсової перепідготовки (творчі звіти)

Про аналіз участі учнів школи у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах. Результативність роботи.

Про підготовку до участі у обласному педярмарку, міській методичній виставці.

Про підготовку до проведення тижня профорієнтації

Про розгляд календарно-тематичного планування на 2 семестр.

Керівники методичних об’єднань

 

Січень

 

IV

Про підготовчу роботу до організованого закінчення навчального року, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання

Про звіти вчителів про роботу.

Про хід виконання рекомендацій внутрішкільного контролю.

4. Про підготовку і погодження матеріалів до державної підсумкової атестації.

5  Про організацію навчальної практики, навчальних екскурсій.

Керівники, члени методичних об’єднань

 

 

Квітень , тавень ( за потребою)